Fiz endoscopia: pangastrite enantematosa moderada...